Закони и наредби

Тук ще намерите някои от по-важните наредби, закони и документи, касаещи младите хора.

 
 
За да прочетете целия текст, щракнете на указаните места
 


 

1. "Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите"

              - Документ  изработен от Съвета на Европа, обуславящ взаимоотношенията между Общинските власти и младежките неправителствени сдружения. Предоставени са методите за съвместна дейност, както и добри практики отнастно съвместното провеждане на политики насочени към младите. Хартата е приета от Република България като страна членка на Съвета на Европа.

За да видите целия текст, щракнете Тук

 


 

2. Проект за "Закон за развитие на младежта"

             - Все още България няма приет закон за развитие на младежта, както и цялостна политика в тази област, що се отнася до младите и младежките сдружения и организации. Проектозакона е една добра стъпка в тази насока. Изработен от експерти от Държавната агенция по младежта и спорта, той обуславя създаването на общински, областни и национален младежки съвет с подкрепата на общинските и държавни власти. Описани са сферите на дейност, влияние и партньорство на тези организации с властта, както и тяхната бъдеща структура и дейност.

За да видите целия текст, щракнете Тук


 

3. " Конвенция за правата на детето"

            - Признавайки, че във всички страни в света има деца, които живеят при изключително трудни условия, и че тези деца се нуждаят от специално внимание,


Вземайки предвид съответно важността на традициите и културните ценности на всеки народ за закрилата и хармоничното развитие на детето,


Признавайки значението на международното сътрудничество за подобряване условията за живот на децата във всяка страна и по-специално в развиващите се страни,

ООН прие Конвенцията за правата на детето.

За да видите целия текст, щракнете Тук

 


 

4. Програма "младежта в действие" на ДАМС

              - Програма «Младежта в Действие 2007-2013» е изградена на база опита от предишните програми „Младежта за Европа” (1989 – 1999 г.), Европейска доброволческа служба, която беше представена в средата на 90-те, и на програма «Младеж»(2000-2006).
Основните цели на програма «Младежта в Действие 2007-2013» са:
• Популяризиране на активното гражданско участие на младите хора и най-вече тяхното европейско гражданство;
• Стимулиране и популяризиране на солидарността и толерантността между младите хора, с оглед насърчаване на социалната интеграция в Европейския съюз;
• Да се поощри взаимното разбирателство между младите хора в различни страни;
• Да се спомогне за развитието на качествени поддържащи системи за младежки дейности и да се стимулират способностите на гражданските обществени организации в младежта;
• Да се популяризира европейското сътрудничество в областта на младежката сфера.

За да видите целия текст, щракнете Тук

 


 

5. "Национална програма за развитие на образованието" на МОН

               -През последните години образованието се утвърди като една от темите с най-
голямо обществено значение. В съзнанието на повечето български граждани то се
оформи като нов национален приоритет. Все повече преобладава мнението за
необходимостта от предефиниране на целите на българското образование, в частност на българското училищно образование и предучилищното възпитание и подготовка, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз.

За да видите целия текст, щракнете Тук

 


 

6. "Закон за закрила на детето"

              -Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.

За да видите целия текст, щракнете Тук