Информация за ОМС

ОМС е де-политизирана неправителствена организация, представляваща интересите на младите хора в Община Перник, посредник на тяхната обща воля пред органите на местната власт.

 ОМС е неформално обединително звено на всички ученически, студентски и младежки политически и неправителствени сдружения и организации на територията на Община Перник, даващо им възможност да работят заедно по смисъла на развитието на гражданското общество.

 ОМС е част от структурата на Съюза на учениците в България, Националния и Областен Младежки Съвет и представлява пернишките младежи в тези организации.
 
Общинският Младежки Съвет /ОМС / в гр. Перник възобновява дейността си в отговор на потребността да бъде намерена по- пряка връзка с подрастващите, тинейджърите и младежите в нашата община. Това е една структура, която се явява изразител на потребностите, проблематиката и посоките за развитие на младата генерация.
 
Дейността на ОМС би осмислила усилията на своите членове, ако успее да създаде среда и условия за формирането на активна гражданска позиция, инициативност и поемане на персонална отговорност, за съхраняване и обогатяване на националните ценности в нашия град, с които ще обогатим настоящето и бъдещето на Обединена Европа.
 
  ОМС е създаден на 14 февруари 2006г. със съдействието на Община Перник и Общински Младежки Дом. В организацията членуват ученици от всички пернишки училища, както и студенти от града. ОМС организира, провежда и взема участие в инициативи, кампании и проекти от всички сфери на обществото- образование, култура, спорт, социална дейност и превнция, екология, здравеопазване и прекарване на свободното време. В дейността си ОМС се води от своя устав и дисциплинарен правилник, изготвени от членовете на организацията.
 
   
 
ОМС отделя голямо внимание на партньорството си с местната власт, институциите, неправителствените организации и сдружения, училищата и училищните съвети. ОМС има широко партньорство, както във вътрешен план с младежките съвети и парламенти от страната, така и в международен план с организации от САЩ, Ниш-Сърбия, Белград-Сърбия, Овар-Португалия и Люблин-Полша.