Университетско образование

Университет за национално и световно стопанство – гр.София -
http://www.unwe.acad.bg

Стопанска академия “Д.А. Ценов” – гр.Свищов -
http://www.uni-svishtov.bg/

Икономически университет – гр.Варна -

http://www.ue-varna.bg

Българска академия на науките -http://www.bas.bg

Американски университет в България – гр. Благоевград -
http://www.aubg.bg/

Югозападен университет “Неофит Рилски” – гр.Благоевград -
http://www.swu.bg/

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – гр.Бургас -
http://www.btu.bg/

Нов български университет -http://www.nbu.bg/

Русенски университет “Ангел Кънчев” -http://www.ru.acad.bg/

Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" -
http://www.shu-bg.net

Софийски университет “Св.Климент Охридски” – гр.София -http://www.uni-sofia.bg/

 Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” -http://www.uni-plovdiv.bg

 Великотърновски университет “Св.Св. Кирил и Методи” – гр.Велико Търново -http://www.uni-vt.bg

 Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – гр. Варна -http://www.vfu.bg/bg/

Тракийски университет – гр.Стара Загора -http://www.uni-sz.bg/

Национална академия за театрално и филмово изкуство – гр. София -http://www.natfiz.bg

 Национална художествена академия – гр.София -http://www.nha-bg.org/

Национална спортна академия “Васил Левски” – гр.София -http://www.nsa.bg/

Технически университет – гр.София -http://www.tu-sofia.bg/

Технически университет – гр.Варна -http://www.tu-varna.acad.bg

Технически университет – гр.Габрово -http://www.tugab.bg/

Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр.София –http://www.uacg.bg/UACEG_site/UACEG_logoSWF.html

Лесотехнически университет – гр.София –http://www.ltu.bg/

Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” – гр.София -http://www.mgu.bg/

Аграрен Университет – гр.Пловдив -http://www.au-plovdiv.bg/

Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” -http://www.vtu.acad.bg/

Висше военноморско училище “Никола Вапцаров” – гр.Варна -http://www.naval-acad.bg/

 Национален военен университет – гр.Велико Търново -http://www.nvu.bg/

 Национален военен университет "В.Левски" - факултет "авиационен", гр. Долна Митрополия -http://www.af-acad.bg/

Медицински университет – гр.София -http://mu-sofia.bg/

Медицински университет – гр. Плевен -http://www.mu-pleven.bg/index.php?l=5.25

 Медицински университет – гр.Пловдив -http://www.meduniversity-plovdiv.bg/

Сайт за образование -http://infoborsa.hit.bg

Сайт за образование -http://www.vuzove.com/

Сайт на проект “Световно образование” -http://www.integral.bg/worldeducation/

Централна библиотека на БАН -http://www.cl.bas.bg/bulgaria/