Апел за насърчаване на младежкото доброволчество в България

„Ние, българските младежи и работещите в сферата на младежките дейности в България, участници в Третия Национален форум БГ “МЛАДЕЖ” апелираме към Министерския съвет, Държавната агенция за младежта и спорта и всички други заинтересовани страни – държавни и местни власти и граждански организации за:


• Възприемане и установяване на младежкото доброволчество като ценност и като форма на активно гражданско участие;


• Възприемане на младежкото доброволчество като елемент на неформално образование и като фактор за личностно развитие на младите хора;


• Възприемане на младежкото доброволчество като начин за придобиване на знания, опит и компетенции, които подпомагат успешната професионална реализация на младите хора;


• Възприемане на младежкото добровочесто като принос за развитие на общността.


Призоваваме:

1. В процес на активно взаимодействие и партньорство , на база на съществуващия опит в България и на европейските практики, да се разработват и приемат национални стандарти за младежко доброволчество и за документиране на доброволния труд в Доброволческа книжка.


2. Да се предприемат мерки за публична подкрепа и ресурсна обезпеченост на организациите, привличат и координират дейността на доброволците.


3. Да се осигури публичната подкрепа и ресурсна обезпеченост за осъществяване на младежките инициативи и проекти, които насърчават активното участие на младите доброволци.


4. Предприемане на действия на Република България към Европейската Конвенция за насърчаване на дългосрочна транснационална младежка доброволческа служба, отворена за подписване в рамките на Съвета на Европа.


5. Предприемане на всички законодателни и административни мерки за визови облекчения за младите граждани на страни-членки на Съвета на Европа да могат да пребивават в страната с цел извършване на дългосрочна доброволческа дейност.


Трети БГ Форум