Институции

Община Перник Администрация

ОМС бе създаден по инициатива на администрацията на Община Перник. Тя се ръководи от кмет, четирима зам. кметове и секретар. Към нея функционират 8 дирекции с общо 8 отдела и 16 сектора. ОМС работи активно с  Превантивно информоционен център, Отдел Екология, както и МКБППМН. Общинската администрация включва също така кметовете на кметства и кметските наместници, с които ОМС работи много активно. Като добър пример за успешни партньорства са Кметство Изток и Кметство Калкас. 

За да видиш схемата на Общинската Администрация, щракни ТУК.

http://pernik.bg/ - официален сайт на Община Перник

 


 

Областна администрация Перник

Областната администрация е една от най-натоварените и отговори институции в града. Тя се ръководи от политически кабинет назначаван от министър-председателя. Областният управител има трима заместници, кабинета се допълва от секретар и отговорник по връзките с обществеността. Самата администрация се дели на две - Обща, където е Дирекция “Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”  и специализирана с Дирекция ”Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. В три групи могат да бъдат разделени предлаганите административни услуги за гражданите: Държавна собственост, Координация и административен контрол и Регионално развитие и териториално устройство.

http://www.pernik.e-gov.bg/ - сайт на Областна администрация

 


 

 Пернишка Търговско-Промишлена Палата

Пернишка търговско - промишлена палата е юридическо лице с нестопанска цел и е учредена през 1991г.  Палатата обединява физически и юридически лица за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на техните стопански интереси.  Към Палатата се създават съвети, клубове или други звена, които обединяват членовете си на функционален, териториален, професионален или друг принцип. ПТПП е в структурата на единната система на Българската Търговско-Промишлена Палата - София и Регионалните търговско-промишлени палати в страната. 
 

е-mail: ptpp@mbox.contact.bg 

 


 

РИОКОЗ Перник

Регионалната инспекция по опазване и контрол на Общественото здраве, в конкретност Дирекция "Опазване на обществено здраве" е един от основните партньори на ОМС Перник. Инспекцията е звено на Министерството на здравеопазването като в нея работят експерти разделени в дирекции, с отдели към всяка една дирекция. РИОКОЗ работи активно с другите институции и организации за повишаване на общественото здраве и намаляване на заболяваемостта.

За контакти :ул. "Миньор" No 15

тел./ факс: 076/ 601 881

е-поща: riokoz_pk@b-trust.org

 


 

ОДП Перник

Областна дирекция  "Полиция"-Перник включва отделите “Противодействие на престъпността” и “Опазване на обществения ред и превенция”, както и звеното "Полицейско разследване". Към отдел “Противодействие на престъпността” са секторите "Криминална полиция", "Икономическа полиция" и “Борба с организираната престъпност”, и Научно-техническата лаборатория.
Отдел “Опазване на обществения ред и превенция” включва секторите "Пътна полиция-КАТ", “Охранителна полиция” и "Сигнално-охранителна дейност", група "Български документи за самоличност" и група “Миграция”. На обслужваната от ОДП-Перник територия са структурирани и  районни полицейски управления .

 http://www.mvr.bg/ - сайт на МВР

 

 
 

Отдел Закрила на детето

В съответствие с Закона за закрила на детето, Дирекция "Социално подпомагане" е специализираният орган за провеждане на политиката за закрила на детето в общината, като към нея се обособява отдел за закрила на детето. Отделът работи в сътрудничество с държавни органи и юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет на дейност закрилата на детето. Основните насоки на дейност са: правоприлагане, консултиране, администриране, мениджиране. Важно е да се каже, че намесата на ОЗД започва с приемане на сигнал, молба или жалба, които могат да бъдат подадени от всеки гражданин, комуто е станало известно, че дете има нужда от закрила, включително и от дете, както и от пострадалото дете.

http://www.zakrila.org/inst/zak.htm - сайт с повече информация
 

 
 

ДАМС

Държавната агенция за младежта и спорта и в конкретност областният експерт за младежта към главна дирекция политика за младежта е сред най-важните партньори на ОМС. Ето и някои от  функциите на дирекцията: 
1. разработва, осъществява и координира младежките програми на агенцията и контролира тяхното изпълнение;
2. разработва, координира и контролира държавните програми за младежки дейности;
3. осъществява младежката политика по региони на агенцията чрез служителите си, отговарящи за връзката с общинските звена и неправителствените организации, осъществяващи младежки дейности;