Организации

Сдружение "Обектив"

Сдружението се занимава с общественополезна дейност. "Обектив", съвместно с ОМС организираха обществено обсъждане на проекта за закон за развитие на младежта. Двете организации си партнират и в разработването на проект за създаването на Младежки консултативно - информационен център, както и в разискването на обществено важни теми на конференции и форуми в Перник.

Целите на сдружението са:

1. Да работи за утвърждавенето на националните и европейските ценности в образованието, екологията, здравеопазването, спорта и социалната политика.
2. Да подпомага адаптацията в живота на възрастните, развитието и професионалната реализация на младите хора, пълнолетни и непълнолетни, лица в неравностойно положение и лица с дивиантно поведение.
3. Да стимулира процеса на включването на младите хора в обществения живот и личностната им реализация, като създава условия за оптималната им активност.

Председател: Галина Асенова

е-mail: obectiv@abv.bg

 


 

 Сдружение "Полет"

Сдружението работи по създаване на възможности за активно включване на младите хора в обществения живот и участието им в проекти.

Най-зачимият съвместен проект между ОМС и сдружение "Полет" е проектът "Младите хора и местната власт", в който се включваше тридневен обучителен семинар на Боровец, посещения на отдели на общинската администрация и Ден на самоуправлението в общината.

Председател : Александър Кръстанов

е-mail: polet2000@abv.bg 


 

 Сдружение "Национален клуб Би-бит"

Национален клуб “Би-Бит” – за пътна безопасност, развитие и закрила на децата и младежта е неправителствена организация, която в продължение на 14 години работи по проблемите на безопасността на движението при децата и младежите и за формирането на култура на поведение на пътя. Разрешението на тези проблеми е главно в превенцията и координираните действия на институциите и неправителствените организации.
Цел на Национален клуб “БИ-БИТ” е да включи повече учащи се в програмата за неформално обучение по безопасност на движението, провеждано в свободното им време.

За контакти:
Адрес: Софияр ул. Позитано 3
Телефон : 981 56 17
GSM: 0888 380 922
FAX: 981 56 17
E-mail: bi_bit@abv.bg
 

 

 Сдружение "Деца и юноши"

Мисията на Сдружение "Деца и юноши" е да защитава правата на децата и юношите, които живеят и работят на улицата и да допринася за осигуряване на достойни условия за тяхното физическо, умствено, морално и социално развитие, както и да работи за тяхната реинтеграция в обществото чрез партньорско взаимодеиствие с утвърдени обществени институции.
Сдружение "Деца и юноши" е обединение между Фондация "Свободна и демократична България", Столична Община и Българския червен кръст.

За контакти:
Адрес: София 1505,
ж.к. Надежда 2, ул. Свободна 30
тел.: 02/ 946 13 25
тел./факс: 02/ 946 11 56
email: children_youth@abv.bg
children.youth@gmail.com
 

 

Български младежки Червен кръст

Българският Младежки Червен кръст е основан през 1921 г. и възстановен през 1990 г. като неделима част от Националното дружество на Българския червен кръст. В своята дейност организацията следва Стратегическия план на Българския Червен кръст както и Младежката стратегия и политика на Международната Федерация на Червения Кръст и Червения Полумесец.

 


 

Фондация "Съвестин - Защита на детската невинност и уязвимост"

Фондацията е създадена от Тодор Деянов - баща на отвлечения Съвестин. За да не попадат и други родители в неговата ситуация, за да не се окажат безпомощни, за да осъзнаят опасността от трафика на деца, г-н Деянов и неговата фондация са изработили антирискови материали насочени срещу трафика на деца. Организацията търси партньори от страната, за да направи достъпни за децата и техните родители тези толкова важни превантивно-информационни материали, които могат да спасят живот.

За контакти:
София 1359, ж.к. Люлин 521-Г-87 тел. 02/253-252 или 087/354-209
Тодор Станиславов Деянов 
E-MAIL : SAVESTIN@YAHOO.COM 
http://free.hit.bg/savestin/ 
 
 

 

Сдружение "Шанс"

Младежко сдружение Шанс - широки алтернативи в новия свят, има за свои цели:

1. Развитие и утвърждаване на духовните ценности, образованието, културата, здравеопазването, науката, технологиите и физическата култура.
2. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на младите хора;
3. Насърчаване на младежкото предприемачество, инициативността и участието в обществения живот, без оглед на етническа и религиозна принадлежност.
4. Подпомагане на социално слабите, хората с уврежания и лицата нуждаещи се от грижи.

Председател: Весела Мангейна

e-mail: mangeyna@abv.bg

 


 

 Фондация Заедно

Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие” (ЗАЕДНО) е българска, младежка, неправителствена, не-стопанска и не-политическа организация, регистрирана през 2005 и работеща в обществена полза.
Мисията на ЗАЕДНО е: да подкрепя хармоничното израстване на младите хора и устойчивото развитие на общностите, като стимулира диалога и сътрудничеството между гражданските организации, младежките движения, институциите и отделните личности.

ЗАЕДНО работи за насърчаване на партньорските взаимоотношения между младежките и граждански организации, институциите и неформалните групи на базата на новите информационни и комуникационни технологии и Интернет.

Контакти:

София 1000, П.К 963
Тел: 02 / 852 43 52
GSM 088 9 429 165
e-mail: zaedno@zaedno.net
URL: www.zaedno.net
Мария Димитрова - координатор

 

 


 

 

Корпус на Мира

Since 1961, the Peace Corps has shared with the world America's most precious resource—its people. Peace Corps Volunteers serve in 73 countries in Africa, Asia, the Caribbean, Central and South America, Europe, and the Middle East. Collaborating with local community members, Volunteers work in areas like education, youth outreach and community development, the environment, and information technology.

Coming from all walks of life and representing the rich diversity of the American people, Volunteers range in age from college students to retirees. Every Peace Corps Volunteer's experience is different. From teaching English to elementary school children in Zambia to launching a computer learning center in Moldova to promoting HIV/AIDS awareness in South Africa to working on soil conservation in Panama, Volunteers bring their skills and life experiences to where they are needed most.

http://www.peacecorps.gov/index.cfm - Official website

 

 

Фондация "Помогни на Нуждаещите се"

Работим за:

  • Хуманен начин на живот, човешка справедливост и милосърдие;
  • Подпомагане на хуманитарни образователни програми и утвърждаване на дисциплини с общоевропейска насоченост;
  • Международно сътрудничество, което съдейства за гражданско образование на младите хора и тяхното израстване като пълноценни съвременни личности;
  • Деца, младежи и възрастно хора в условия на риск и криза;
  • Евроинтеграция, толерантност към малцинствените групи, бежанците, мигрантите и прокудените в България и на Балканите;
  • Приобщаване на българските национални ценности към европейските и световни стандарти;
  • Търсене на градивни ориентири за развитие на демократичното общество в България.


Ако имате нужда от помощ, съвет или информация или имате нещо да ни кажете,

НЕ НИ ЩАДЕТЕ,

Моля запоменете нашия адрес или просто се обадете!


Фондация "Помогни на нуждаещите се" е отворена врата за Вашите идеи,

ЗА ДА ЖИВЕЕМ И РАБОТИМ СРЕД И ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ!

 

http://helptheneedy.hit.bg/

Official website